FÖRELÄSNINGS- OCH BEHANDLINGSMATERIAL

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende respektive ångest och depression betonas vikten av att använda de behandlingsmetoder som har visat sig vara mest verksamma vid dessa tillstånd. 

Psykopedagogik erbjuder alla som jobbar med behandling av beroendeproblematik eller någon annan form av psykisk ohälsa (verksamma på behandlingshem eller inom öppenvården, socialtjänsten, coacher, kuratorer, behandlingspedagoger och -assistenter, alkohol- och drog-/beroendeterapeuter, psykologer, psykoterapeuter och annan sjukvårdspersonal) och vill fördjupa sin kompetens, förenkla och förbättra sitt arbete färdiga föreläsningsmaterial med tillhörande arbetsuppgifter inom följande av de psykosociala insatser som har det starkaste stödet i forskningen; Kognitiv beteendeterapi (KBT), 12-stegsprogrammet, Medberoende och tillfrisknande, Community Reinforcement Approach (CRA), Mindfulness samt Återfallsprevention (ÅP). På så vis hjälper vi behandlare med pedagogik i arbetet så att de i sin tur lättare kan hjälpa fler klienter drabbade av olika former av psykisk ohälsa.

Samtliga föreläsnings- och behandlingsmaterial (vars innehåll beskrivs mer utförligt nedan) kan användas som ”manus” i individuella samtal med klient eller visas via projektor i gruppterapi eller vidareutbildning av medarbetare. Till varje föreläsning/faktaavsnitt med illustrerande färgbilder finns arbetsuppgifter för klient – färdiga för behandlare att e-posta eller skriva ut så att klienter kan träna självständigt. Vår tanke är att föreläsningar ska varvas med relevanta arbetsuppgifter, klientredovisningar, delningar, speglingar med efterföljande diskussioner och eventuell mötesverksamhet. 

Vår förhoppning är att Du som behandlare ska använda materialet som ”ett bibliotek av möjligheter” när det gäller att planera behandlingen för varje individ; snabbt kunna plocka fram en relevant föreläsning för dagens session och enkelt hitta relevanta arbetsuppgifter för respektive klient.

Vårt material är baserat på utbildningar, böcker, manualer, forskning, artiklar och andra relevanta källor inom respektive ämnesområde, d v s vi har inte ”uppfunnit hjulet (själva behandlingsmetoderna) på nytt” utan endast tagit fram pedagogiska sätt att arbeta med redan befintliga evidensbaserade behandlingsmetoder – något många behandlare efterfrågar men har svårt att hinna med att framställa själva! 

Vill Du veta mer om hur behandling kan utformas med hjälp av vårt föreläsnings- och behandlingsmaterial eller ha hjälp med Ditt val?
Då gör Du på något av följande två sätt: 

1. Kontakta oss för att få tillgång till Innehållsförteckningen för respektive material så att Du kan bilda Dig en uppfattning av om materialet skulle kunna vara till nytta i Er verksamhet!

2. Kontakta oss för att boka en tid så besöker vi Dig kostnadsfritt för en demonstration av hur man kan jobba med Psykopedagogiks material. Om Du därefter bestämmer Dig för att använda vårt arbetssätt ordnar vi allt från beställning till installation på plats! 

Eller är Du redan väl förtrogen med de behandlingsmetoder som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende och vill börja använda vårt föreläsnings- och behandlingsmaterial i Din verksamhet?
Då gör Du på något av följande två sätt:

1. Kontakta oss för att boka en tid så besöker vi Dig kostnadsfritt och ordnar allt från beställning till installation på plats!

2. Markera på dokumentet ”Beställningsblad” vilka ämnen Du önskar beställa och posta alternativt maila dokumentet till oss. Missa inte erbjudandet längst ned på sidan! När vi har mottagit Din beställning sänder vi Dig två exemplar av vårt användaravtal. När villkoren är godkända, undertecknade och returnerade sänder vi Dig omgående beställda datafiler! Betalningsvillkor 30 dagar. 

Det sammanlagda priset för att köpa samtliga föreläsnings- och behandlingsmaterial är 55 000 kronor, MEN OM DU KÖPER SAMTLIGA BEHANDLINGSMETODER FÅR DU ALLA DATAFILERNA FÖR 25 000 KRONOR, D V S MINDRE ÄN HÄLFTEN AV ORDINARIE PRIS!

Detta för att vi vill att behandlare ska erbjuda flera av de behandlingsmetoder som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende respektive ångest och depression. Eftersom vi människor är olika är det inte säkert att en behandlingsmetod som passar en klient passar en annan och metoderna kompletterar dessutom varandra väl i många avseenden.

Vi erbjuder

Nu finns föreläsnings- och behandlingsmaterial att köpa inom följande ämnesområden / behandlingsmetoder:

Erbjudande!

Vid köp av samtliga ovan nämnda datafiler får du ett paketpris om 25 000 kr exkl moms, d v s mindre än hälften av ordinarie pris!

Detta med förhoppningen att behandlare ska erbjuda klienter flera av de behandlingsmetoder som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Eftersom vi människor är olika är det inte säkert att en behandlingsmetod som passar en klient passar en annan och metoderna kompletterar dessutom varandra väl i många avseenden.