SUICIDPREVENTION

Suicidprevention med utgångspunkt från filmdokumentären ”Kärleken är den bästa kicken”

Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland unga. Varje vecka tar en person under 20 år sitt liv. Totalt dör årligen ungefär 1 500 människor i självmord i Sverige – eller ca fyra om dagen. Det är fem gånger fler än som dör i trafiken. Men medan trafiksäkerhetsforskningen får 100-500 statliga miljoner varje år får den myndighet som ansvarar för att forska och ta fram suicidpreventiva program, Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), tre miljoner kronor. 

NASP:s övergripande mål är:

 • att varaktigt minska antalet självmord och självmordsförsök.
 • att därutöver så långt som möjligt undanröja omständigheter som kan leda till att barn och unga tar sitt liv.
 • att tidigt upptäcka och försöka bryta stigande trender av självmord och självmordsförsök i utsatta grupper.
 • att öka den allmänna kunskapsnivån om självmord, så att mänsklig gemenskap och samhälleliga åtgärder blir ett stöd för människor med självmordstankar och för människor med upplevelser av närståendes självmord och självmordsförsök.

Vetenskapen vet idag hur vi skulle kunna minska självmorden radikalt. Men då krävs att frågan uppmärksammas och prioriteras. Organisationen Suicide Zero använder den ideella organisationens kraft för att lyfta frågan hos politiker, media och allmänhet. De konkretiserar hur skolan bör arbeta suicidpreventivt, påtalar hur vården kan förbättras, arbetar för att öka resurserna till suicidpreventiv forskning, minska okunskap, tabun och myter kring självmord. För det finns många myter om självmord. En är att självmord inträffar plötsligt och utan förvarning och att det aldrig går att hindra den som en gång bestämt sig. Andra föreställningar är att självmord inte är något man ska prata om (för att ”inte väcka den björn som sover”) och att de som uttrycker självmordstankar inte är de som begår självmord. Detta är inte sant. Dessutom kan myter av detta slag hindra oss från att handla på ett riktigt sätt. Riskerna för självmordshandlingar snarare ökar om man undviker att tala med den som mår dåligt om det som är svårt. Att prata om självmord är alltså ett skydd för livet! Du och jag kan hjälpa någon som tänker ta sitt liv!

Anna Sundberg har gått instruktörsutbildning vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) för att få hålla utbildningen Suicidprevention med utgångspunkt från filmdokumentären ”Kärleken är den bästa kicken”

Suicidpreventionskursens innehåll och upplägg: Kursen är en åttatimmarskurs för att förebygga psykisk ohälsa med utgångspunkt i filmen ”Kärleken är den bästa kicken”. Kursen huvudsyfte är att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa, mobbing och ytterst självmord bland ungdomar samt att lära dem hantera kriser, ångest, depression och självmordstankar och därmed öka deras självkänsla. Utbildningen omfattar en och en halv dag. Utgångspunkten är filmen ”Kärleken är den bästa kicken”. Innehållet i kursen förmedlas genom föreläsningar och gruppdiskussioner. Undervisningen är problembaserad och utgår från deltagarnas egna erfarenheter av tonåringar och deras psykiska ohälsa. För att på bästa sätt tillgodogöra sig innehållet och även få möjlighet att arbeta med undervisningsmaterialen inom den egna verksamheten rekommenderas att minst två personer från samma arbetsplats deltar i utbildningen.

Kursen ska medverka till:

 • att ge kunskaper om medicinska, psykosomatiska och psykiska symtom.
 • att ge information om olika faktorer som ligger till grund för ungdomars självmordstankar, självmordshandlingar och försök.
 • att ge information om depressionens kännetecken bland ungdomar.
 • att ge information om olika behandlingsmetoder samt hur personalstöd, lärarstöd och kamratstöd kan byggas upp.
 • att förbereda utbildningsverksamhet bland föräldrar och elever inom ovanstående områden med utgångspunkt från filmen.

Kursinnehåll: 
Statistisk beskrivning kring hur situationen ser ut för ungdomar i Sverige jämfört med internationella data. 
Depressionens igenkänningstecken hos barn och ungdom.

 • Hur stress, mobbing och identitet påverkar ungdomars psykiska hälsa.
 • Ungdomars självmordstankar, självmordshandlingar och självmordsförsök utifrån olika sårbarhetsmodeller samt självmordsrisker hos ungdom.
 • Filmvisning och uppföljning av filmen.
 • Självmord ur en anhörigs perspektiv via film.
 • Depression och medicinsk behandling vid depression.
 • Vad skolan och/eller andra personalgrupper kan göra efter ett självmordsförsök samt förebyggande åtgärder i form av olika pedagogiska handlingsprogram.

Filmen: ”Kärleken är den bästa kicken”
Filmen handlar om fyra ungdomar från storstad, småstad och glesbygd som berättar om sin uppväxt och skolgång, sina kriser och självmordstankar och hur de kommit ut starkare på andra sidan. I ungdomarnas berättelser återfinns ämnen att samtala kring: barndom, skola, relationer till föräldrar och kompisar, identitet, att vara normal, droger och anorexi, depression och kris, självmordstankar och självmordsförsök, rop på hjälp, kärlek och ansvar. 

Syftet med filmen är:

 • att visa att det inte är så ovanligt med självmordstankar.
 • att det är viktigt att ta ungdomars självmordssignaler på allvar.
 • att självmord och självmordsförsök går att förebygga.
 • att lära ungdomar hur man kan prata om och bearbeta sina självmordstankar. 
 • att det är viktigt att söka hjälp och var man kan få hjälp.


Praktisk information

Vem kan gå kursen?
Kursen riktar sig till alla som är intresserade av ökad kompetens i medmänskligt hjälpande vid psykiska kriser, så som vi alla kan träffa på i vardagliga situationer.

Målgrupper är personal inom grundskolans högstadium, gymnasieskolan, på ungdomsmottagningar och regionala ungdomscentra och samtliga som bedriver organiserad verksamhet för ungdomar. 

Vad kostar kursen?
Priset för ledning av suicidpreventionskursen är 10 000 kronor exklusive moms.

Dokumentation tillhandahålls, men kopiering till deltagare ombesörjs av den som anordnar kursen. Om man efter genomgången kurs vill köpa filmen ”Kärleken är den bästa kicken” kostar den 200 kronor exklusive moms.