SORGBEARBETNING

Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster, kriser och förändringsprocesser

Fakta om sorg: Sorg tycks vara en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande och dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem. 

Vad är sorg? Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som förluster, kriser och förändringsprocesser väcker inom oss. Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, förlust av tillit och trygghet, övergrepp, relationsproblematik (till partner, förälder, barn, vänner, kollegor), barnlöshet, egen eller annans sjukdom, omorganisationer, konflikter, olyckor, ekonomiska förändringar, att förlora ett husdjur, flytta, bli arbetslös, gå i pension eller att livet inte blev som man tänkt sig. Utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symtom. 

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är en känsla av bedövning, humörsvängningar, oro, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, trötthet, glömska, förändrade matvanor, energiförlust och kroppsliga symtom, t ex smärta, hjärtklappning och ångest. Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock individuellt och varierar även hos varje enskild person över tiden. Varje människas sorg är unik. Det är också de tankar och känslor som förknippas med relationen till det förlorade, oavsett om denna förändrats p g a dödsfall, skilsmässa eller av annan orsak. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd automatisk process som sker i stadier eller faser och med tiden ger läkning, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att tid behövs för läkning, men det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan vad vi gör under tiden. 

Myter om sorg: Att känna sorg när man är med om en förlust, kris eller förändring av ett välkänt livsmönster är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. I stället florerar myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara tillfällig lindring. Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster/uthärda de starka känslorna kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem:

 1. Var inte ledsen!
 2. Var stark!
 3. Sörj i ensamhet!
 4. Tiden läker alla sår!
 5. Ersätt förlusten!
 6. Håll Dig sysselsatt!

”Tiden läker alla sår” är kanske det vanligaste exemplet på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Men det finns människor som väntat i 20-30 år utan att må bättre. Tvärtom har deras smärta fördjupats. De andra fem myterna är på motsvarande sätt missuppfattningar som motverkar läkandet av sorgen. 

Omgivningens reaktioner: Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning.  I stället kan omgivningens reaktioner ofta sammanfattas i följande sex punkter:

 1. De vet inte vad de ska säga.
 2. De är rädda för våra känslor.
 3. De intellektualiserar och ger svårföljda råd. 
 4. De lyssnar inte på oss. 
 5. De försöker byta samtalsämne. 
 6. De vill inte prata om döden.

Sammantaget bevarar detta en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det. För att inte bli helt ensam börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra fast det egentligen inte är det. På detta subtila sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om deras sorg har läkt. Detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda. 

Tillfälliga lättnader: De flesta av oss har blivit socialiserade från tidig barndom att hantera sorgliga och smärtsamma känslor felaktigt. En klichéartad berättelse illustrerar detta faktum väl. Ett litet barn kommer hem från förskolan efter att ha blivit sårat av de andra barnen på lekplatsen. Mamma, pappa, mormor eller någon annan vårdnadshavare säger: ”Vad har hänt?”. Barnet svarar med tårar i ögonen att två av de andra barnen var elaka. Vårdnadshavaren säger då välmenande: ”Var inte ledsen, här får du en kaka så mår du bättre”. På så vis lär sig barnet från en av dess viktigaste källor till kunskap den livslånga läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat.
Här följer några exempel över beteenden som, om de uppträder av fel anledning, kan ha en negativ inverkan på sörjande: 

 • Mat
 • Alkohol och andra droger inkl läkemedel
 • Arbete och träning
 • Shopping 
 • Sex 
 • Ilska 


De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva, men de kan bli skadliga när de görs av fel anledning. Att bara äta en kaka bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Att handla är ingen långsiktig lösning på den smärta som ett dödsfall eller en skilsmässa orsakat. Tvärtom kan detta ha en motsatt effekt. 

Sorgbearbetning: Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster, men skulle vi inte alla göra det om vi bara visste hur? 

Sorgen kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Oförlöst sorg beror nästan alltid på att något av känslomässig natur är okommunicerat och obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är närvarande i nuet tappar vi livsenergi. Oavsett om Din förlust inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa Ditt liv.

Endast genom att bearbeta sorgen över en förlust blir det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare. Att göra det är nästintill omöjligt utan att först genomföra vissa handlingar. Innan vi påbörjar dessa är det viktigt att vi tittar på hur vi tidigare hanterat våra förluster och gör oss av med de föreställningar som inte fungerat. För att läka sorgen behöver vi sedan ta reda på, sätta ord på och kommunicera alla våra okommunicerade känslor. 

Programmet för sorgbearbetning är en kurs i hur Du bearbetar och förlöser Din sorg efter dödsfall, separationer eller andra förluster. Kursen är utformad för att ge Dig kunskap om hur Du kan förlösa Din sorg så att Du åter kan delta helt och fullt i livet. Du får tillgång till alla minnen utan smärta eller energiförlust. Erfarenhet visar att Du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till Dig själv och andra samt att Du får ny energi och livslust. 

Evidens och ursprung: Programmet för sorgbearbetning bygger på mer än 35 års beprövad erfarenhet. Genom metoden har ca 300 000 människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i smärtsamma minnen. Metoden har vid oberoende studier visat att över 94 procent av de sörjande fått bestående läkning efter dödsfall, separationer och andra förluster. Vidare rekommenderar över 96 procent av deltagarna kursen till andra vid uppföljning ett år efter avslutad kurs.

Materialet vi använder oss av är utvecklat av Russel Friedman och John W James, grundare av The Grief Recovery Institute. Dessa föregångare har under de senaste 35 åren framgångsrikt hjälpt fler än 300 000 sörjande samt skrivit bästsäljaren The Grief Recovery Handbook, som har sålts i närmare en halv miljon exemplar. De är flitigt citerade i nordamerikansk media och är ofta gäster i diverse radio- och TV-program. För ytterligare information besök www.grief.net. 

Kursbeskrivning: Genom Programmet för sorgbearbetning – ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning får du tillgång till en konkret och pedagogisk metod för att långsiktigt och bestående bearbeta sorgen och läka smärtan efter olika förluster och förändringar. Under åtta veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt. Vi lär ut en metod, ger stöd och handledning samt erbjuder en trygg miljö, men det är Du som genomför Ditt eget sorgearbete.

Omfattningen är åtta möten á två timmar samt en timme för hemuppgift per kurstillfälle. Vid det första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok. Sedan diskuterar vi hur vi kan stödja varandra och en första hemuppgift delas ut. Övriga kurstillfällen har följande upplägg: 

Inledningsvis sitter vi i en något större grupp (max 12 personer). Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan föregående träff. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om ca tre personer – allt för att ge trygghet och tillräcklig tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppen bedrivs det enskilda sorgearbetet baserat på hemuppgiften. Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet som gjorts och eventuella frågor besvaras. Sedan följer en föreläsning och genomgång av nästa hemuppgift. Den egna bearbetningen varvas alltså med föreläsningar kring sorg och sorgbearbetning, vilket ger djup förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Om frågor kring hemuppgiften uppstår ingår möjligheten att ringa kursledaren för vägledning. För deltagarnas trygghet och för bästa resultat är regelbunden närvaro och engagemang viktigt när kursen genomförs i gruppformat. 

Programmet kan också genomföras individuellt. Då delar Du enbart Din historia med mig som är certifierad handledare i sorgbearbetning. Då långsiktig framgång är viktigare än att kursen ska gå fort är min rekommendation att vi ses en gång i veckan i åtta veckor. Om mer tid för reflektion behövs anpassar vi tempot och kan träffas upp till tolv gånger under tolv veckor. Samtliga träffar på individnivå varar i en timme. 

En fördel med att genomföra kursen i gruppformat är att det blir lika tryggt, men ofta mer berikande. Alla genomför sin sorgbearbetning i små grupper om ca tre personer och vi sätter inte människor som känner varandra i samma grupp om de inte önskar sig det. Att (så mycket man själv önskar) dela erfarenheter med andra som deltar i kursen av liknande skäl, höra andras historier, upplevs ofta som ett givande inslag. 


Sorgbearbetning

Praktisk information

Kurslängd: 
8 veckor. 

Omfattning:
8 möten á två timmar samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle. 

Kursledare:
Anna Sundberg

Plats: 
Jag kan även hålla kursen i Ert hem eller Era lokaler, allt för att Ni ska känna att bearbetningen genomförs på  en trygg plats. 

Kursavgift:
Kursavgiften 5 000 kronor per deltagare.

I kursavgiften ingår kunskap om sorg och sorgbearbetning, verktyg för egen  sorgbearbetning. boken Sorgbearbetning (skickas efter kursanmälan och bör läsas innan kursstart), arbetspärm, kursmaterial och föreläsningsanteckningar (åhörarkopior), verktyg för att bearbeta ytterligare förluster och förändringar samt fika. Efter kursen har  Du dessutom möjlighet att göra ytterligare sorgbearbetning på våra kostnadsfria återträffar som hålls en gång per kvartal.

Om du som arbetsgivare betalar för att en anställd ska få genomgå kursen tillkommer moms till priset om 5 000 kr, d v s totalpriset blir 6 250 kr per person. 

Om Du som arbetsgivare anordnar en gruppkurs är det totala priset för åtta kurstillfällen 30 000 kronor exklusive moms. Du väljer själv om och i så fall hur mycket Du debiterar Dina deltagare, men antalet deltagare får av kvalitetsskäl max uppgå till tolv personer per kurs. 

Om kursledaren:
I mitt arbete som kursledare i sorgbearbetning har jag personligen hittills väglett närmare 100 personer i metoden såväl i grupp som individuellt. Det var efter min mammas död i cancer som jag kom i kontakt med Programmet för sorgbearbetning. Först var jag skeptisk, men efter att ha prövat metoden försvann den känslomässiga smärtan. Det genomgripande resultatet gjorde att jag ville ge detta vidare till andra, så jag utbildade mig i metoden och får nu hjälpa och handleda andra att bearbeta sorg, kris och förändring enligt metoden i grupp eller enskilt. Att mina erfarenheter kan vara till hjälp för andra är fantastiskt.

När är nästa kurstillfälle?
Vi ger kurser i sorgbearbetning löpande. Kontakta oss för datum för nästa kursstart och plats eller se vårt kalendarium och anmäl Dig via detta formulär!

Betalning sker till Psykopedagogik bankgiro 592-8627. Självklart går det också bra att ringa 073 – 987 62 50 eller maila till info@psykopedagogik.se för frågor och kursanmälan.