OM ANNA SUNDBERG

Jag heter Anna Sundberg och bor i Stockholm, men mitt företag Psykopedagogik är verksamt över hela landet.

Direkt efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm och utbildade mig där till civilekonom, men då det som alltid har intresserat mig mest är hur vi människor fungerar skaffade jag mig tidigt även metodkompetens i motiverande intervju (MI/MET) och såg till att i mitt arbete som ekonom få kombinera mitt sifferarbete med att på olika sätt motivera människor till förändring. 

I tio år jobbade jag som organisationskonsult mot det privata och offentliga näringslivet med verksamhetsanalyser, utbildningar och andra hälsofrämjande insatser inom områden som beroendeproblematik och andra former av psykisk ohälsa, organisation, ledarskap, arbetsklimat, kommunikation, konflikt- och krishantering. Jag föreläste även inom dessa områden och coachade chefer och anställda, enskilt och i grupp, i att uppnå ökad självkännedom och medvetenhet inom olika livsområden samt i att utifrån individuella behov och förutsättningar vidta beteende-/livsstilsförändringar för att uppnå en mer meningsfull tillvaro.

Därefter har jag fram till skrivande stund fortsatt att förkovra mig och jobba med olika former av psykosocialt och terapeutiskt förändringsarbete, bl a inom företagshälsovård, Kriminalvården, HVB, psykiatrin och Socialtjänsten. Det var på de arbetsplatserna jag bestämde mig för att jag vill inrikta mig mer på att hjälpa människor i kris. Det finns något så avskalat, varmt, hjärtligt och berikande i sådana möten. Det var också där jag till fullo insåg hur många drabbade av olika former av psykisk ohälsa som är i behov av bättre vård och stöd än vad de erbjuds. 

Jag ville skaffa mig mer kunskap och erfarenhet för att kunna bidra mer, dels genom att själv hjälpa människor på individ- och gruppnivå, dels genom att ta fram föreläsnings- och behandlingsmaterial för andra behandlare som därmed i sin tur kan hjälpa fler patienter/klienter.

Så först skaffade jag mig en högskoleexamen i Programmet för psykisk ohälsa med särskilt komplicerad problematik, som ges vid Mittuniversitetet och är framtaget i samarbete mellan Kriminalvården, psykiatrin, socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse för förbättrad samordning av vården för människor med beroendeproblematik och andra former av psykisk ohälsa. Mina praktikperioder gjorde jag vid Kriminalvårdsanstalten i Gävle där jag också anställdes och fick chansen att tillämpa mina kunskaper, främst i 12-stegsbaserad behandling och ett upplägg med föreläsningar, klientredovisningar av arbetsuppgifter, delningar, speglingar och mötesverksamhet.

Denna erfarenhet hade jag sedan nytta av i mitt arbete som föreståndare och behandlare inom HVB där jag höll i daglig tillämpning av 12-stegsprogrammet, Community Reinforcement Approach (CRA), Mindfulness och Återfallsprevention (ÅP) samt anordnade s k ”anhörigveckor”, d v s utbildning och behandling för anhöriga/medberoende till människor med beroendeproblematik. 

För att bli stärkt i min yrkesroll som föreståndare gick jag den diplomerade utbildningen Ledningsansvaret för HVB vid Institutet för medicinsk rätt och för att som behandlare kunna tillhandahålla klienter ytterligare värdefulla verktyg utbildade jag mig i våldsriskbedömning, coaching vid ADHD och autismspektrumstörningar samt till certifierad handledare i sorgbearbetning. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende respektive depression och ångestsyndrom visar att det är värdefullt att kombinera ovan nämnda behandlingsinsatser med kognitiv beteendeterapi (KBT) utbildade jag mig vid KBT Svealands utbildningscenter i Örebro till diplomerad kognitiv beteendeterapeut och beroendeterapeut med kognitiv inriktning. Det jag främst ser som en styrka med KBT är att verktygen som används är konkreta och tydliggör sambanden mellan våra tankar, känslor, beteenden och symtom på ett pedagogiskt sätt samt ger tydlig och mätbar effekt på vårt mående. 

Under min utbildning till kognitiv beteendeterapeut kom jag i kontakt med Carl Gyllenhammar (leg läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och handledare) och dennes kollega Poul Perris (leg läkare, leg psykoterapeut, handledare samt rektor vid Svenska institutet för psykoterapi) och beslutade mig för att gå deras utbildning i schematerapi – ett utmärkt komplement till KBT. Schematerapi är nämligen en behandlingsmetod som integrerar influenser från KBT, anknytningsteori och gestaltterapi och erbjuder ovärderliga redskap när det gäller att hjälpa klienter att kartlägga, förstå och bryta beteendemönster och livssammanhang som frustrerar eller kränker känslomässiga behov och därmed komma till rätta med långdragna psykiska lidanden och problem.

För att bättre kunna bidra till att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och därigenom lindra drabbades upplevelse av utanförskap och stigmatisering samt bidra till ökade möjligheter för drabbade att så tidigt som möjligt få rätt hjälp gick jag också instruktörsutbildningar i Suicidprevention och Mental Health First Aid (MHFA) ≈ Första hjälpen till psykisk hälsa för ungdomar, vuxna respektive äldre vars mål är att med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och handlingsplaner för olika kristillstånd öka beredskapen hos en bred allmänhet att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. 

Parallellt med det ovan nämnda har jag flitigt läst böcker i ämnet psykisk ohälsa och behandling av olika sjukdomstillstånd, antecknat flitigt och sammanställt det föreläsnings- och behandlingsmaterial som vi på Psykopedagogik nu säljer.

Så idag är jag alltså diplomerad kognitiv beteendeterapeut, beroendeterapeut, schematerapeut, certifierad handledare i sorgbearbetning samt instruktör i suicidprevention och MHFA. Jag håller föreläsningar och kurser samt har terapier under handledning av legitimerad psykoterapeut – ett arbete jag finner oerhört givande.  

För vad kan vara viktigare än att få bidra till att utsatta människor (och därmed även deras närstående) får bättre förutsättningar i livet? Jag är övertygad om att alla människor har förmåga att förändras och att helhetstänkande och gott samarbete människor, professioner och myndigheter emellan är avgörande framgångsfaktorer i allt påverkans-/behandlingsarbete.

Tack vare att jag haft förmånen att få motivera och stödja människor i deras tillfrisknande och personliga utveckling med fantastiska resultat vet jag att allting är möjligt! 

Om Du tror att jag kan hjälpa Dig och/eller Ditt företag med föreläsnings- och behandlingsmaterial, föreläsningar, kurser och/eller terapi träffar jag Dig gärna - både för att berätta mer om min bakgrund och få veta mer om Dig/Er verksamhet!

Väl mött!


Utbildningar

PsykiatriexamenKBT & BeroendeterapeautSchematerapeautLedningsansvar

Sorgbearbetning

MHFA

Suicidprevention