Mental Health
First Aid (MHFA)

MHFA = Första hjälpen till psykisk hälsa
– ett utbildningsprogram som lär Dig hur Du bäst tar kontakt och inleder första hjälpen till psykisk hälsa

Bakgrund: Ökade kunskaper till en bred allmänhet om Första hjälpen vid olika psykiska kristillstånd räddar liv. Mental Health First Aid (MHFA) = Första hjälpen till psykisk hälsa är ett utbildningsprogram som lär Dig hur Du bäst tar kontakt och inleder första hjälpen till psykisk hälsa. Programmet har utvecklats i Australien, översatts till många språk och är internationellt prövat och utvärderat. I Sverige har Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat programmet och visat på signifikanta attitydförbättringar, ökade kunskaper och beteendeskillnader hos utbildade personer. 

Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet har sedan år 2010 i uppdrag av regeringen att sprida Första hjälpenprogrammet i Sverige. För ytterligare information besök www.mhfa.se. Anna Sundberg har genomgått instruktörsutbildning och är behörig att organisera och genomföra egna Första hjälpen-kurser.  

Mål för Första hjälpen-programmet: Psykiatriska kristillstånd och sjukdomstillstånd är vanliga. Psykisk ohälsa drabbar de flesta någon gång i livet. Ett psykiskt kristillstånd ser olika ut hos olika individer. Ett övergripande mål med spridningen av MHFA-kursen i Sverige är att med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd öka beredskapen hos en bred allmänhet att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. 
Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar tillfrisknande och en kortare återhämtningsperiod.  

Första hjälpenkursens innehåll och upplägg: Första hjälpenkursen är en 12-timmarskurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna depression, ångest, ätstörningar, psykos och substansrelaterade tillstånd samt hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer. Till samtliga MHFA-kurser hör en instruktiv och detaljerad handbok.

Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom: Första hjälpen-programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomsprogrammet (MHFA-Y), som är en 14-timmarskurs, är avsett för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, t ex skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre: Numera finns även en äldreversion av Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-Ä) som tagits fram i Sverige och som delvis bygger på det australienska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med problem. 

Praktisk information

Vem kan gå kursen?
Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa riktar sig till alla som är intresserade av ökad kompetens i medmänskligt hjälpande vid psykiska kriser, så som vi alla kan träffa på i vardagliga situationer.

Det är vanligt att individer med människonära yrken, såsom SOS-alarm, brandförsvaret, polisen, ambulanssjukvården, allmänpsykiatrin, BUP, primärvården, beroendevården, somatisk akutsjukvård, geriatriken, ungdomsmottagningar, socialtjänsten, äldreomsorgen, elevhälsan (skolan), kyrkan, patientorganisationer, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer, idrottsföreningar, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen går kursen liksom allmänheten eller familjen, vänner, arbetskamrater och andra närstående med erfarenhet av psykisk kris och sjukdom hos någon. 

Vad kostar kursen?
Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa kan spridas på olika sätt. Den kan ges på en arbetsplats, till medlemmar i en förening eller till enskilt sökande.

Priset för kursen är 20 000 kronor exklusive moms och manualen till varje deltagare kostar 390 kronor exklusive moms och frakt. Om Du anordnar kursen och bjuder in människor att delta har ett genomsnittligt riktpris för en kursplats varit 1 500 kronor exklusive moms per person.