Kognitiv beteendeterapi (KBT).

KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi och innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt lidande. Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos vuxna och unga. Oavsett vilket problem som behandlas kännetecknas KBT av ett strukturerat, aktivt och insiktsbefrämjande upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. Klienten informeras om arbetssättet och sedan kartlägger man med bl a beteendeanalys och funktionell analys vad som utöser problem och gör att de kvarstår. En behandlingsplan utformas och utvärderas under arbetets gång. Hemuppgifter för att testa och följa upp nya förhållningssätt är en viktig del av behandlingen. Syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer. 

KBT grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Exempelvis kan negativa tankar som ”jag är värdelös” bidra till nedstämdhet och beteenden som att dra sig undan och bli passiv, så förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problem.

Som exempel på några vanliga tekniker i KBT kan nämnas kommunikationsträning, psykoedukation, mål utifrån värderingar och hemuppgifter (för att engagera klienten), problemlösning, tillämpad avslappning, beteendeaktivering, beteendeexperiment, exponering, rollspel, känsloreglering, kognitiva tekniker, livsregler och schemabearbetning, medveten närvaro, acceptans, validering och självvalidering (för att skapa förändringar) samt arbete med att förebygga och hantera motgångar och vidmakthålla framsteg (för att främja fortsatta framsteg). Vid behov kan anhöriga involveras i KBT-behandlingen. 

Gällande omfattning och intensitet ges KBT ofta vid ett tillfälle per vecka under 5-20 veckor. Vid varje session följer man en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet struktur och befrämja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem. Ofta antecknar både terapeut och klient/-er under sessionen. 

KBT graderas högt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende respektive vård vid depression och ångestsyndrom. Forskning har visat att KBT är en effektiv behandling som kan avhjälpa symtom vid beroende- och anhörigproblematik, motivationsproblem, nedstämdhet, depression, panikångest, social ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), specifika fobier, trauman, tvångssyndrom, oro, osäkerhet, stress, sömnproblem, smärtproblem, utmattning, sorg eller annan kris, relationsproblem, kommunikationssvårigheter, konflikter, svårigheter att kontrollera känslor och impulser, arbetsrelaterade problem, prestationsångest, kontrollbehov, sviktande självkänsla eller självförtroende, ätstörningar, självskadebeteenden och självmedicinering med shopping, träning, mat, sex, läkemedel, alkohol och andra droger, sex, tv-serier eller spel mot dåligt mående och/eller tristess m m.

Praktisk information

När och var?
Jag kan erbjuda både dag- och kvällstider på vardagar och helgdagar i en lokal i Hofors beläget i västra Gästrikland (om inget annat bestäms gemensamt – jag befinner mig exempelvis ofta i Stockholm på diverse uppdrag så har även möjlighet att ses där). Behandling sker vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka.

Vad kostar det?
För privatpersoner såväl som för par- och familjer är det första bedömningssamtalet kostnadsfritt. Därefter är kostnaden 800 kr inkl moms per session om 60 minuter för enskilda klienter.

Kostnaden för par och familjer är 1 000 kr inkl moms per session om 90 minuter.

Priset för företag är 800 kronor exkl moms per session om 60 minuters individualterapi och 1 000 kronor exkl moms per session om 90 minuters par- eller familjeterapi.

Kvalitetssäkring
Jag har handledning av legitimerad psykoterapeut och jobbar självklart under sekretess. Med hjälp av skattningar mäter vi Dina framsteg. Vi stämmer regelbundet av om terapin är hjälpsam eller om vi behöver ändra på något i arbetssättet och självklart kan Du avbryta terapin om Du önskar.

Läs mer om min kompetens och erfarenhet.

Maila, smsa eller ring mig, 073 - 987 62 50, om Du har frågor eller har bestämt Dig för att det är dags!
Jag återkopplar till Dig inom 24 timmar.

Varmt välkommen!