Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi och innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt lidande.

Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos vuxna och unga. Oavsett vilket problem som behandlas kännetecknas KBT av ett strukturerat, aktivt och insiktsbefrämjande upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. Klienten informeras om arbetssättet och sedan kartlägger man med bl a beteendeanalys och funktionell analys vad som utöser problem och gör att de kvarstår. En behandlingsplan utformas och utvärderas under arbetets gång. Hemuppgifter för att testa och följa upp nya förhållningssätt är en viktig del av behandlingen. Syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa.

I vårt material redogörs för KBT:s teoretiska utgångspunkter och filosofin bakom medveten närvaro, acceptans och validering (d v s för hur man bekräftar sig själv och andra). Den största delen är dock praktiskt inriktad på handgreppen och teknikerna i KBT. 

Som exempel på några vanliga tekniker i KBT kan nämnas kommunikationsträning, psykoedukation, mål utifrån värderingar och hemuppgifter (för att engagera klienten), problemlösning, tillämpad avslappning, beteendeaktivering, beteendeexperiment, exponering, rollspel, känsloreglering, kognitiva tekniker, livsregler och schemabearbetning, medveten närvaro, acceptans, validering och självvalidering (för att skapa förändringar) samt arbete med att förebygga och hantera motgångar och vidmakthålla framsteg (för att främja fortsatta framsteg). Vid behov kan anhöriga involveras i KBT-behandlingen. Gällande omfattning och intensitet ges KBT ofta vid ett tillfälle per vecka under 5-20 veckor. Vid varje session följer man en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet struktur och befrämja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem. Ofta antecknar både terapeut och klient/-er under sessionen, som avslutas med att en hemuppgift väljs till nästa session.

KBT graderas högt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende respektive vård vid depression och ångestsyndrom. Forskning har visat att KBT är en effektiv behandling vid ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem och flera andra tillstånd.

Totalt uppgår miniföreläsningarna och de tillhörande arbetsuppgifterna till 1 658 Powerpointbilder som bygger på 165 böcker och andra relevanta referenser inom ämnesområdet.

Priset för detta föreläsnings- och behandlingsmaterial är 15 000 kronor exklusive moms.