Community Reinforcement Approach (CRA)

Begreppet CRA har ingen svensk översättning, men ibland ses benämningen ”Samhällskongruent förändringsarbete”. Studier där CRA har provats på klienter (med från svår till mindre svår beroendeproblematik, vissa med dubbeldiagnosproblematik, från olika socioekonomiska grupper och kulturella grupper) under en 30-årsperiod visar att metoden är effektiv för samtliga klientgrupper och att effekten är bättre än standardbehandling varje gång.

CRA kan beskrivas som en samling tekniker (specificerade procedurer, systematiskt arbetssätt och teoribaserade åtgärder) som används med målet att göra en nykter livsstil mer belönande än drickande/drogande. Centrala frågor är: ”Hur ser klientens förstärkningssystem ut?”, ”Vad är det som vidmakthåller klientens missbruk av alkohol/droger?” och ”I vilka sammanhang förekommer missbruk respektive önskvärt beteende?”.

Syftet med behandlingen är att skapa ett kraftfullt förstärkningssystem för beteenden som innebär drogfrihet.

En drogfri livsstil förutsätter att missbruksbeteende ersätts av drogfria aktiviteter. Målet är att klienten lär sig upptäcka utlösare eller triggers (= stimuli som föregår beteende) till missbruksbeteende och för att undvika dessa lär sig uppmärksamma förstärkare (= stimuli som följer på beteende) för alternativa beteenden som är bättre anpassade till ett drogfritt liv. I CRA används motiverande samtal (MI/MET) för att etablera kontakt med klienten och öka beredskapen till förändring.

Vid bedömning av klientens beredskap till förändring kan den modell som de amerikanska psykologerna Prochaska och Diclemente etablerade vara utgångspunkt. I den beskrivs fem stadier i den process människor genomgår när de förändrar sitt beteende.

CRA behöver inte vara en dyrbar behandling. Sex till åtta sessioner har visat sig ha effekt och kan med fördel genomföras i grupp. I detta föreläsnings- och behandlingsmaterial föreslås max 16-20 sessioner inklusive tre ”boostersamtal” med behandlare samt telefonkontakt mellan besöken under sammanlagt ett års tid.

Totalt uppgår miniföreläsningarna och de tillhörande övningarna till 165 Powerpointbilder som bygger på tio böcker och andra relevanta referenser inom ämnesområdet.

Priset för detta föreläsnings- och behandlingsmaterial är 5 000 kronor exklusive moms.