ÅTERFALLSPREVENTION (ÅP)

Återfallsprevention (ÅP) syftar till att lära sig färdigheter som man kan använda för att inte återfalla i sitt problembeteende.

ÅP handlar om att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall, att bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av problembeteendet, att bli bättre på att endera undvika risksituationer för återfall eller hantera dem samt att hitta alternativ till problembeteendet.

Återfallsprevention är en evidensbaserad behandlingsmetod som uppvisat goda resultat och används idag som behandling för flera olika beroendetillstånd (t ex alkohol, narkotika, läkemedel, spel och sex).

Totalt uppgår miniföreläsningarna och de tillhörande arbetsuppgifterna till 254 Powerpointbilder som bygger på 18 böcker och andra relevanta referenser inom ämnesområdet.

Priset för detta föreläsnings- och behandlingsmaterial är 10 000 kronor exklusive moms.