12-stegsprogrammet

Miniföreläsningar samt arbetsuppifter för introduktion och grundbehandling, förlängd behandling respektive vidmakthållandefasen.

Detta material omfattar en beskrivning av hur 12-stegsprogrammet har utvecklats och kommit att användas av människor världen över med olika typer av tvångsmässiga beteenden. Syftet är helnykterhet och drogfrihet samt förbättrad livskvalitet för den beroende och dennes/dennas närstående. Själva grundidén är att tillfrisknande från beroende kan ske genom eget arbete i tolv steg för personligt tillfrisknande i kombination med deltagande i självhjälpsgrupper som Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA). En orsak till att så många upplever att 12-stegsprogrammet utgör en överlägsen metod att ta sig an beroendetillstånd är att programmet är utvecklat av och för missbrukare. Det har mejslats fram via tiotusentals beroendes samlade erfarenheter och täcker därför in verkligheten som flertalet beroende själva upplever den.

Programmet beskriver beroende som en fysisk allergi, mental besatthet och själslig sjukdom som är progressiv, dödlig och kronisk men behandlingsbar. Sjukdomen innebär att en alkoholist/narkoman aldrig med säkerhet kan säga hur mycket han/hon kommer att dricka/droga och är tankemässigt fixerad vid alkohol/droger. En tilltagande känsla av skuld och skam fungerar som en motor i missbruket. Beroende kan drabba vem som helst. En del börjar använda droger för att de gillar dem, andra för att trycka ner känslor. Vissa drabbas av kroppsliga eller psykiska åkommor och blir beroende av de mediciner som ordineras under sjukdomstiden. Det spelar egentligen ingen roll vilka omständigheterna är. Beroendet är en fortskridande sjukdom för alla. För beroende leder fortsatt användande till fängelse, institution och/eller för tidig död. Sjukdomen/allergin är bestående, men genom att ta hand om den själsliga smärtan kan vi återhämta oss mentalt och fysiskt.

Vägen ut går genom kunskap, att förstå och erkänna sitt problem samt att börja ta ansvar för sin sjukdom. Tillfrisknandet börjar med avhållsamhet och kapitulation. Kapitulation börjar när den beroende erkänner att han/hon inte vet lösningen på sitt problem och blir villig att beakta nya uppfattningar. Den beroende behöver helt enkelt be om och ta emot hjälp. Att bryta igenom förnekelsen ger den beroende en klar bild av förstörelsen i hans/hennes liv. Med detta i åtanke kan lösningar sökas. Användandet är en aspekt av beroendesjukdomen, men den påverkar alla livsområden (tankar, känslor och relationer). Det innebär att behandling behöver fokusera på alla dessa områden för att vara effektiv. Om livet har blivit ohanterligt och en beroende vill leva utan att använda droger finns AA/NA:s tolv steg som ett förslag till program för tillfrisknande att använda dagligen.

Stegen är numrerade i en viss följd eftersom man ska arbeta med dem i en viss turordning. För att kunna ge bort något måste man först ha det själv. Ett gott råd är alltså att arbeta ordentligt med det första steget innan man ger sig i kast med det andra o s v. Stöd kommer från behandlare, gruppen och AA-/NA-gemenskapen, men förändring kommer av ett noggrant stegarbete. Det första steget handlar om beroendet och att erkänna att man har ett allvarligt problem som man inte kan kontrollera med egen vilja och att kapitulera. Resten av stegen handlar om att komma till tro på en kraft starkare än sig själv, rannsaka/lära känna sig själv, arbeta med sina dåliga sidor, be en högre makt om hjälp att bli av med dessa karaktärsdefekter, gottgöra dem man skadat (inklusive sig själv), fortsätta att rannsaka sig själv dagligen och rätta till sina misstag omedelbart, be, meditera och slutligen hjälpa sig själv genom att hjälpa andra med samma problem. 
Alla steg innehåller arbetsuppgifter som ska besvaras, arbetas igenom och delas med en sponsor, behandlare och eventuellt gruppen. Det räcker inte att ta stegen en gång för alla. Eftersom perspektivet förändras i takt med tillfrisknandeprocessen lär sig deltagaren något nytt varje gång han/hon tar itu med stegen. De flesta uppfattar 12-stegsprogrammet som en livslång process.

I vårt material finns erforderliga blad att dela ut till deltagare även arbetsuppgifter inom områden som beroendesjukdomens symtom och faser, tillgångar och hinder, kemisk historia, livshistoria, negativa konsekvenser, negativa vs andliga principer, tacksamhet, att släppa kontrollen – vad det innebär och inte, att identifiera tankemönster och bryta tankefällor, hantering av känslor, stress, ilska, rädsla och sorg, kriminalitet, kommunikation, andlighet i praktiken, återfallsprevention, vuxet barn, självrespekt, att leva i programmet samt de välkända arbetsuppgifterna ”Om mig”, ”Offerkoftan”, ”Fyrfältstabellen”, ”Avskedsbrevet”, ”Familjeträdet”, ”Min del” och många fler – allt för att Du som behandlare ska hitta behandlingsmaterial som passar varje klient!

Totalt uppgår miniföreläsningarna till 1 032 Powerpointbilder. Arbetsuppgifterna för introduktion och grundbehandling, förlängd behandling respektive vidmakthållandefasen omfattar 151, 138 respektive 202 Powerpointbilder. Hela 12-stegsmaterialet bygger på 91 böcker och andra relevanta referenser inom ämnesområdet.

Priset för detta föreläsnings- och behandlingsmaterial är 15 000 kronor exklusive moms.