HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL PSYKOPEDAGOGIK!

Jag heter Anna Sundberg och är grundare av företaget. Vid min sida har jag Nilla Gerell som arbetar med försäljning av Psykopedagogiks produkter och tjänster.

Psykopedagogik är ett utbildningsföretag vars verksamhetsidé är att ge så många människor som möjligt tillgång till metoder för läkning efter psykisk ohälsa. Vi arbetar för ökad öppenhet och förbättrade attityder kring psykisk ohälsa med målet att alla som drabbas av någon form av psykisk ohälsa ska erbjudas stöd och behandling med kvalitet och långsiktighet.

Detta gör vi genom att verka inom tre områden:
(klicka på respektive rubrik om Du vill läsa mer)

FÖRSÄLJNING AV FÖRELÄSNINGS- OCH BEHANDLINGSMATERIAL

Genom försäljning av föreläsnings- och behandlingsmaterial för Dig som behandlar människor drabbade av beroendeproblematik eller någon annan form av psykisk ohälsa och/eller utbildar andra hjälper vi behandlare med pedagogik i arbetet så att de i sin tur lättare kan hjälpa fler klienter. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende respektive ångest och depression betonas vikten av att använda de behandlingsmetoder som har visat sig vara mest verksamma vid dessa tillstånd. Vi erbjuder alla som jobbar med behandling av psykisk ohälsa (verksamma på behandlingshem eller inom öppenvården, socialtjänsten, coacher, kuratorer, behandlingspedagoger och -assistenter, alkohol- och drog-/beroendeterapeuter, psykologer, psykoterapeuter och annan sjukvårdspersonal) och vill fördjupa sin kompetens, förenkla och förbättra sitt arbete färdiga föreläsningsmaterial med tillhörande arbetsuppgifter inom följande av de psykosociala insatser som har det starkaste stödet i forskningen; Kognitiv beteendeterapi (KBT), 12-stegsprogrammet, Medberoende och tillfrisknande, Community Reinforcement Approach (CRA), Mindfulness samt Återfallsprevention (ÅP).

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER

Genom föreläsningar och kurser inom området psykisk ohälsa och behandling för människor som själva är drabbade av någon form av psykisk ohälsa såväl som för människor, företag och andra organisationer som vill hjälpa andra sprider vi kunskap och förmedlar konkreta verktyg för förändring. Vi håller kontinuerligt föreläsningar och kurser i beroende- och anhörig-/medberoendeproblematik, Sorgbearbetning, Mental Health First Aid (MHFA) ≈ Första hjälpen till psykisk hälsa samt Suicidprevention, men hjälper Dig även gärna med behovsanpassade uppdragsutbildningar för klienter och/eller behandlingspersonal. Då utgår vi från Dina förutsättningar och de mål Du vill uppnå och paketerar lösningar som uppfyller de unika behov som just Din verksamhet har.

TERAPI

Genom terapi med evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av mindfulness, motiverande samtal/intervju (MI/MET) samt schematerapi hjälper vi klienter (individer, par, familjer eller andra grupper) att kartlägga, förstå och bryta tanke- och beteendemönster och livssammanhang som begränsar och frustrerar eller kränker klientens känslomässiga behov med målsättningar som att uppnå ökad självkännedom, utveckla en känslomässig grundtrygghet och självständighet. Med det sistnämnda menas att klienten har ett empatiskt och bekräftande förhållningssätt till sig själv och andra, kan etablera nära hållbara relationer eller uppnå andra livsmål, har tilltro till sina förmågor, nyfiket utforskar omvärlden och känner meningsfullhet i livet. I par- och familjeterapi kan det handla om att lösa konflikter, återskapa trygghet och tillit till varandra.

På så vis utvecklar vi både organisationer och individer. Om vi lyckas med vår uppgift har vi bidragit till ökad kunskap, att behandlare stärks i sin yrkesroll och därmed kan hjälpa fler samt till att fler individer mår bättre.

Om Du hittar föreläsnings- och behandlingsmaterial alternativt en föreläsning eller kurs Du tror skulle vara till nytta för Dig eller Din verksamhet alternativt funderar på att om terapi kan vara hjälpsamt för Dig är Du varmt välkommen att höra av Dig!

Anna Sundberg

Jag heter Anna Sundberg och bor i Stockholm, men mitt företag Psykopedagogik är verksamt över hela landet.

Om du tror att jag kan hjälpa Dig och/eller ditt företag med föreläsnings. och behandlingsmaterial, föreläsningar, kurser och/eller terapi träffar jag Dig gärna - både för att berätta om min bakgrund och få veta mer om Dig/er verksamhet.

Läs mer om mig

 

Vi erbjuder

Föreläsnings- och behandlingsmaterial

Föreläsningar och kurser

Terapi